x

Amortyzacja jest to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych(WNiP).
Amortyzację należy rozpocząć od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek
trwały bądź wartość niematerialna i prawna zostały wprowadzone do ewidencji.
Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z
wartością początkową środka trwałego lub WniP.

Amortyzację przeprowadza się dla środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł.
Środki trwałe poniżej tej wartości można również amortyzować lecz większość podatników
chce zaliczyć taki środek trwały bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Można
również taki środek trwały o niskiej wartości początkowej amortyzować jednorazowo.

 

 

 

Amortyzacji nie podlegają:
– grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów
– budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności
gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy,
– dzieła sztuki i eksponaty muzealne
– wartość firmy
– składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.
Obecnie istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji nawet gdy środek trwały przekracza
wartość początkową 3.500,00 zł.

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym
rozpoczęli działalność lub tzw. mali podatnicy ( małym podatnikiem jest podatnik, u którego
wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro – wg kursu z dnia 1 października
poprzedniego roku podatkowego). Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości 50 000
euro ( limit w 2016 roku to 212.000 zł). Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów w
danym roku podatkowym tzn. że amortyzacji jednorazowej do wysokości limitu podlegać
może wiele środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 3500 zł. Jeżeli
łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym przekroczy limit
50.000 euro część należy zamortyzować w następnym roku podatkowym.
Amortyzacji jednorazowej nie podlegają m.in. grunty, budynki mieszkalne, dzieła sztuki,
samochody osobowe oraz wartości niematerialne i prawne.

Agnieszka Szala – księgowa

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

 

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.