x

Informacje ogólne

1. Niniejszym regulaminem objęte są usługi płatne i bezpłatne, organizowane pod marką ZUS to nie MUS przez firmę Klim Baron Business Solutions Sp. z o.o. (zwaną dalej ZUS to nie MUS) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452693, o kapitale zakładowym 7000 PLN w całości wpłaconym.

2. Zasady przetwarzania danych reguluje Polityka prywatności.

Zgłoszenie uczestnictwa

4. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników. Przez Użytkowników w niniejszym regulaminie rozumiane są osoby dokonujące zapisu na bezpłatny newsletter, zgłoszenia uczestnictwa w płatnym szkoleniu lub zamówienia płatnych, indywidualnych konsultacji.

5. Czynności, o których mowa w ust. 4, należy dokonać za pośrednictwem strony zustoniemus.pl. Obsługa procesu zamówienia i płatności realizowana jest przez stronę evenea.pl. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenia można dokonać tylko za zgodą ZUS to nie MUS.

6. Użytkownik ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu lub zamówienie indywidualnych konsultacji są równoznaczne z zapisaniem się użytkownika na bezpłatny newsletter z informacjami o nowościach w ofercie ZUS to nie MUS i na stronie zustoniemus.pl. Użytkownik może się w każdej chwili wypisać z newslettera, stosując się do instrukcji zawartych w każdym z maili w ramach newslettera.

Rezygnacja z uczestnictwa

8. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić ZUS to nie MUS pocztą elektroniczną na adres zustoniemus@zustoniemus.pl lub listem poleconym na adres siedziby firmy.

9. Przez datę rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uważa się datę wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy (tj. datę doręczenia listu poleconego bądź datę dostarczenia listu elektronicznego na podany w art. 5 adres). ZUS to nie MUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez osoby trzecie.

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Użytkownikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w pełnej wysokości.

11. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Użytkownika później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, ZUS to nie MUS ma prawo do zachowania pełnej opłaty uiszczonej przez Użytkownika za szkolenie.

Zmiany terminu szkolenia

12. ZUS to nie MUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje Użytkownika przynajmniej na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Użytkownik w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

Ceny szkoleń i warunki płatności

13. Ceny szkoleń obejmują: szkolenie, komplet materiałów szkoleniowych, możliwość konsultacji z trenerem do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu szkolenia, certyfikat udziału w szkoleniu, przerwy kawowe i poczęstunek.

14. Ceny usług płatnych podane są w złotych polskich i są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

15. Użytkownik jest zobowiązany uiścić opłatę za szkolenie w pełnej wysokości na wskazany przez firmę ZUS to nie MUS rachunek bankowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wysokość, sposób i termin płatności opłat za konsultacje indywidualne są negocjowane indywidualnie.

16. Brak wpłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia firmę ZUS to nie MUS do nieświadczenia usług dla Użytkownika bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

17. Płatnikiem (adresatem Faktury VAT) jest podmiot, w imieniu którego Użytkownik zamawia płatne usługi. Odpowiedzialność płatnika i Użytkownika wobec ZUS to nie MUS jest solidarna.

18. Faktura VAT za usługi zostanie wystawiona w ciągu 7 dniu po zaksięgowaniu całej kwoty za szkolenie.

Rabaty

19. ZUS to nie MUS może podjąć arbitralną decyzję o udzieleniu rabatu na wybrane usługi. Decyzja o przyznaniu rabatu należy każdorazowo do ZUS to nie MUS i nie podlega odwołaniu.

20. Udzielane przez ZUS to nie MUS rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

Dane do przelewu

21. Wpłat za usługi należy dokonywać na konto bankowe o numerze 03 1750 0012 0000 0000 2879 3626, prowadzone przez Raiffeisen Bank Polska SA Dane odbiorcy: Klim Baron Business Solutions Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

22. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Użytkownika, nazwę szkolenia, oraz datę jego rozpoczęcia.

Reklamacje

23. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące szkoleń i konsultacji indywidualnych w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.

Postanowienia końcowe

24. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu korzystania z usług ZUS to nie MUS będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZUS to nie MUS.

25. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Użytkownikiem, a ZUS to nie MUS.

26. ZUS to nie MUS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany te zostaną ogłoszone pisemnie na stronie internetowej zustoniemus.pl. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia z zastrzeżeniem, że nie dotyczą opłaconych już szkoleń. Niniejsza wersja regulaminu została ogłoszona w dniu 26.01.2015r.

27. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane według postanowień Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.