W ostatnim czasie wśród grona naszych klientów pojawiło się mnóstwo pytań związanych z podatkiem PCC od pożyczek, dopłat na kapitał zapasowy i podstawowy oraz podatku PCC przy sprzedaży udziałów. W związku z tym przygotowaliśmy krótki poradnik jak sobie z tym radzić.

Podatek PCC

Podatek PCC to podatek od czynności cywilno-prawnych. Jest nam znany z kupowania nieruchomości, zabezpieczeń hipoteki. Jednak nie zawsze jesteśmy świadomi, że w spółce również na nas czyha. Poniżej opisujemy kilka najczęściej występujących sytuacji w spółkach.

PCC od umowy spółki

POŻYCZKA:
Bardzo często padają pytania, w jaki sposób zasilić spółkę, tak aby nie było to związane z zmianą kwoty kapitału spółki. Najprostszą opcją jest udzielenie spółce pożyczki. Najczęściej pożyczki dokonują wspólnicy. Zgodnie z ustawą o PCC pożyczka od wspólnika jest zwolniona z PCC.

Podstawa prawna: art. 9 pkt 10 ppkt i) ustawy o PCC
Art. 9. Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:
10) pożyczki udzielane:
i) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej;

W przypadku jeżeli pożyczki dokonuje zarząd, który nie jest jednocześnie wspólnikiem wtedy taka pożyczka podlega podatkowi PCC, który wynosi 2%.

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1 ppkt 4 ustawy o PCC
1 Stawki podatku wynoszą:
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 %, z zastrzeżeniem ust. 5;

Jednak w tej sytuacji jest jeden wyjątek, w którym możemy udzielić pożyczki, która będzie podlegała zwolnieniu z PCC. W uproszczeniu, jeżeli kwota pożyczonych pieniędzy nie będzie większa niż 5 tys zł na przestrzeni 3 lat, wtedy spółka jest zwolniona z podatku PCC.

Podstawa prawna: art. 9 pkt 10 ppkt d
10) pożyczki udzielane:
Art. 9. Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:
d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia2009 r.,

Ważne, aby pamiętać, że PCC płaci osoba, której udzielono pożyczki (osoba otrzymująca zastrzyk pieniężny).

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW:

Sprzedaż udziałów powoduje kilka obowiązków związanych z rozliczeniem podatków. Pierwszym z nich jest podatek PCC, a drugim z nich jest podatek dochodowy.

Sprzedaż udziałów objęta jest obowiązkową opłatą podatku PCC przez osobę obejmującą udziały, czyli kupującą. Transakcja ta jest objęta 1% podatkiem PCC. Ważne jest to, że ten podatek płaci osoba obejmująca udziały, a nie osoba sprzedająca, czy spółka. Ktoś kto nabywa prawa majątkowe, czyli w tym wypadku udziały jest zobowiązany do opłacenia podatku PCC.

Ciężaru takiego zobowiązania nie można przenieść na spółkę z o.o.. Jest to zobowiązanie nowego wspólnika wobec Urzędu Skarbowego. Zobowiązanie to nie jest związane ze spółką.

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1 ppkt b ustawy o PCC
1 Stawki podatku wynoszą:
1) od umowy sprzedaży:
b) innych praw majątkowych – 1 %;

Drugim z podatków, który występuje to jest podatek dochodowy dla osoby sprzedającej udziały. Sprzedaż jest odpłatna, więc osoba sprzedająca rejestruje przychód. W tym momencie powstaje kilka obowiązków:
1) Spółka powinna wystawić PIT8C dla osoby sprzedającej udziały. PIT ten wystawia się w terminie do końca lutego za rok poprzedni
2) Osoba sprzedająca udziały powinna rozliczyć się ze sprzedaży tych udziałów w terminie do końca kwietnia za rok poprzedni. Takiego rozliczenia dokonuje się na PIT38
3) W przypadku jeżeli po sprzedaży udziałów nastąpił dochód, wtedy należy opłacić podatek dochodowy od takiej transakcji. Warto zaznaczyć, że jeżeli wspólnik objął w momencie powstawania spółki np. 10 udziałów, każdy za 50 zł, czyli jego łączna wartość wynosiła 500zł. W momencie sprzedaży swoje udziały sprzedał za 500zł. Wtedy jego przychód wynosi 500zł, koszty uzyskania przychodu również 500zł, a więc dochód wynosi 0zł. I wtedy nie ma konieczności opłacania podatku. Jednak w przypadku, gdy sprzedający sprzeda swoje udziały za np. 1000zł, wtedy jego dochód będzie wynosił 500zł i będzie podlegał podatkowi dochodowemu.

Dopłaty w spółce z o.o.

KAPITAŁ SPÓŁKI:
W momencie jak powstaje spółka wspólnicy obowiązkowo wpłacają na jej konto kapitał zakładowy, zwany kapitałem podstawowym. Najczęściej wpłacają kapitał minimalny czyli 5000zł. Wpłata takiego kapitału jest czynnością, która podlega podatkowi PCC i wynosi on 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Podatek ten opłaca spółka, ponieważ to ona uzyskuje fundusze.
W momencie, gdy dokonują się jakiekolwiek dopłaty na kapitał zakładowy spółki, zarówno podstawowy jak i zapasowy jest to rozumiane przez urząd skarbowy jako zmiana umowy spółki. Każda zmiana umowy spółki jest związana z koniecznością opłaty podatku PCC, który również wynosi zawsze 0,5%. Zaznaczamy tutaj, że ustawa mówi o dopłatach do kapitału spółki w formie ogólnej. Rozumie się przez to każdą wpłatę na kapitał spółki ( nie rozróżniamy tego na kapitał podstawowy i zapasowy).

Podstawa prawna:
1. Stawki podatku wynoszą:
9) od umowy spółki – 0,5 %.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

KUP W NASZYM SKLEPIE