x

KONKURS – WYMYŚL HASŁO NA KOSZULKĘ

Każdy kto chciałaby dostać komplet naszych książek: Vademecum prowadzenia spółki z o.o., Vademecum Vat, Poradnik inwestora na rynku nieruchomości oraz koszulkę z tematycznym napisem powinien wziąć udział w naszym konkursie:

 

Grafika do konkursu właściwa

Wymyśl hasło na koszulkę i wygraj


1. Wymyśl hasło na koszulkę powiązane tematycznie z ZUS to nie MUS

2. Opublikuj to hasło pod postem na Facebook-u lub wyślij na adres e-mail: zustoniemus@zustoniemus.pl

3. Zespół ZUS to nie MUS wybierze trzy najbardziej pasujące do nas hasła i nadrukujemy je na koszulki

4. Zwycięzcy otrzymają zestaw naszych książek oraz koszulkę z wymyślonym przez siebie hasłem

Konkurs trwa do 31 lipca 2016 do godziny 23:59

 
grafika na konkurs2

 

 

Regulamin konkursu „Wymyśl hasło na koszulkę i wygraj”
§ 1
Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wymyśl hasło na koszulkę i wygraj” (dalej jako „Konkurs”) jest ReduTax Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, Poznań, NIP: 783-17-00-666 (dalej jako „Organizator”), właściciel i administrator fanpage’a na portalu Facebook Zus to nie Mus (https://www.facebook.com/zustoniemus/?ref=aymt_homepage_panel, dalej jako „Fanpage”).
2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage’a. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie WWW Organizatora, dostępnej pod adresem: https://zustoniemus.pl/konkurs-wymysl-haslo-na-koszulke
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
§ 2
Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 lipca 2016 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage’u i trwa do 31 lipca 2016 r., do godziny 23:59.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage (dalej jako „Uczestnicy”), a w przypadku wygrania Konkursu zgodzi się na przekazanie praw do pracy konkursowej Organizatorowi.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające tzw. konta fikcyjne, tj. niepowiązane w sposób immanentny z ich osobą, jak również nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie w imieniu osób trzecich.
5. Uczestnik Konkursu ma za zadanie przesłanie na adres email zustoniemus@zustoniemus.pl lub wpisać w komentarzu do postu opublikowanego na Funpag’u odnoszącego się do konkursu, hasła związanego z tematyką ogólną funpag’a, które może zostać nadrukowane na koszulkę. Uczestnik musi wykonać to zadanie w okresie wskazanym w ust. 1.
6. Uczestnik musi być autorem wpisanego przez niego hasła.
7. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 hasła na koszulkę.
8. W Konkursie nie biorą udziału i nie podlegają ocenie hasła:
a) nie są związane z tematem Konkursu,
b) nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu,
c) naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, dobre imię Organizatora lub osób trzecich,
d) są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą być uznane za obelżywe, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji,
e) odnoszą się do religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych,
f) zawierają elementy skrajnie erotyczne lub elementy pornografii,
g) przekraczają limit zgłoszeń określony powyżej w punkcie 8.
10. Przesłanie lub wpisanie hasła pod postem na funpage’u ZUS to nie MUS dotyczącego konkursu jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. Z chwilą przesłanie lub wpisania hasła pod postem na funpage’u ZUS to nie MUS dotyczącego konkursu konkursowego, Uczestnik:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia Konkursu,
b) wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u stronie internetowej Organizatora oraz w informacjach prasowych,
c) oświadcza i potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do podanego przez niego hasła na wszelkich polach eksploatacji, w tym prawo do jego publicznego wyświetlania i prawo wysłania go na Konkurs,
d) bezwarunkowo przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do podanego hasła na koszulkę bez konieczności zawierania dodatkowych porozumień oraz bez odrębnego wynagrodzenia w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, a jeżeli przeniesienie praw autorskich jest bezskuteczne lub niemożliwe – udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie wymyślonego hasła na koszulkę w zakresie określonym w niniejszym punkcie. Jeżeli udzielenie licencji będzie niemożliwe, Uczestnik udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do wykonywania praw majątkowych do wymyślonego hasła na koszulkę. Organizator na tej podstawie nabywa prawo do wykorzystywania haseł wymyślonych przez Uczestników na wszelkich polach eksploatacji, w tym do:
a. zwielokrotniania, utrwalania we wszystkich dostępnych formatach (fotografia, audio, video),
b. wprowadzania do obrotu, użyczania, rozpowszechniania, wprowadzania do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i sieci multimedialnych,
c. publicznego odtwarzania, wyświetlania i udostępniania zdjęcia w sposób ogólnie dostępny dla każdej osoby w miejscu i czasie dowolnie wybranym przez daną osobę, zwłaszcza na Fanpage’u https://www.facebook.com/zustoniemus/?ref=aymt_homepage_panel oraz na stronach internetowych Organizatora,
d. nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego,
e. wykorzystywania jako element większej całości w budowie systemów lub narzędzi informatycznych, stron WWW, materiałów promocyjnych i reklamowych, kreacji e-mailowych, kreacji SMS-owych,
f. wykorzystania hasła konkursowego w celach marketingowych,
e) udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie oraz wykonywanie dzieł zależnych powstałych na bazie hasła konkursowego, jak również dokonywanie tłumaczeń, przystosowania, zmiany układu lub innych zmian, np. dodawaniu nowych elementów w zdjęciu,
f) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez Organizatora, również po upływie czasu trwania Konkursu.
§ 3
Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody
1. Zwycięzcą Konkursu zostaną trzy osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na Fanpage’u lub przesłanych drogą mailową haseł konkursowych. W skład jury wejdą następujące osoby:
a) Justyna Broniecka-Klim,
b) Joanna Lindner- Grem,
c) Paweł Jakubowski.
2. Kryteriami wyboru będą nawiązanie do tematyki Konkursu, kreatywność Uczestników. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.
3. Nagrodą w Konkursie są: Koszulka z wymyślonym przez siebie hasłem oraz pakiet książek współautorstwa m.in. Justyny Bronieckiej – Klim: Vademecum prowadzenia spółki z o.o.., Vademecum VAT, Poradnik Inwestora na rynku nieruchomości.
4. Zwycięzca może odstąpić wygraną dowolnie wybranej przez siebie osobie. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
5. Nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do hasła konkursowego i zostanie przyznana po przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do hasła konkursowego.
6. Nagroda nie obejmuje pozostałych kosztów, do których uiszczenia zobowiązany jest Zwycięzca, o ile Organizator nie przyjmie ciężaru poniesienia tych kosztów przez siebie.
7. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 7 sierpnia 2016 na Fanpage’u.
8. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem emaila lub/i czata dostępnego przez aplikację facebook, w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
9. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres zustoniemus@zustniemus.pl do Organizatora, podając imię oraz nazwisko oraz adres na jaki ma zostać przesłana nagroda w ciągu 5 dni od opublikowania informacji o Zwycięzcy.
10. Sposób odbioru nagrody zostanie ustalony ze zwycięzcą Konkursu.
11. Nagroda będzie dostarczona w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu pod warunkiem punktu 9 niniejszego paragrafu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności dostarczenia nagrody w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
13. W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.
14. Wygrana w Konkursie (wartość: 200 zł) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).
§ 4
Polityka Prywatności
1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.
3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4. Powyższe nie ma wpływu i nie narusza zasad korzystania z portalu Facebook.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie ani rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
4. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
5. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: zustoniemus@zustniemus.pl
firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.