x

W 2016 r. ze zwolnienia z VAT mogą korzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Limit ten pozostał na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami ma obowiązywać do końca 2018 r. Dalsze przedłużenie tego terminu będzie uwarunkowane od kwot podanych w dyrektywie 2006/112/WE w 2018 roku i ponownym złożeniu przez Polskę wniosku o przedłużenie obecnego limitu.

Do powyższego limitu nie wlicza się:
1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług takich jak zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i pożyczek itd.
c) usług ubezpieczeniowych

 

 

 

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z wspomnianego zwolnienia. Ustawa o podatku od towarów i usług z góry wymienia podatników, którzy dokonują sprzedaży m.in:
• wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;
• towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych;
• budynków,budowli lub ich części;
• terenów budowlanych;
• nowych środków transportu
lub świadczących usługii:
• prawnicze;
• w zakresie doradztwa;
• jubilerskie.
Zwolnienie podmiotowe (które związane jest z limitem sprzedaży) to spora szansa dla mniejszych lub nowych podmiotów, które dzięki temu zyskują więcej czasu na prowadzenie działalności – nie muszą tracić czasu na wypełnianie i przygotowywanie deklaracji okresowych, oraz nie odprowadzają podatku z własnej kieszeni w przypadku braku zapłat za faktury.
Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze zawierają szeroki katalog usług zwolnionych przedmiotowo z VAT, do których należy zaliczyć m.in.:
• dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
• transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi;
• dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkami (przy spełnieniu szczegółowych warunków);
• świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych;
• usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług;
• usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa, a także w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek, poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług.

więcej o spółkach dowiesz się tutaj

Bartosz Borowski – Księgowy

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

 

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.