x

Polski Parlament ustawą z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oaz niektórych innych ustawa wprowadził minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Do tej pory kwestie minimalnego wynagrodzenia regulowane były jedynie w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na obecną chwilę minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 12 złotych brutto. Jej wysokość będzie jednak corocznie waloryzowana, podobnie jak minimalne wynagrodzenie i w 2017 roku wyniesie 13 złotych brutto.

Kolejna dość istotną zmianą będzie obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na postawie umów zlecenie i umów o świadczenie usług. Strony będą miały obowiązek zapisać w umowie sposób potwierdzania ilości przepracowanych godzin w miesiącu. Będzie to można robić na kilka sposobów. Jednym z nich jest prowadzenie zwykłej ewidencji jak w przypadku umowy o prace. Będzie to można również zrobić poprzez potwierdzenie na rachunku do danej umowy ilości przepracowanych godzin. Przepisy dopuszczają również, aby zleceniobiorca przesyłał ilość przepracowanych godzin drogą e-mailową zleceniodawcy. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku osób, które pracują poza siedzibą firmy czy spółki.

 

 

Przedsiębiorca na rzecz, którego wykonywane jest zlecenie lub świadczona usługa ma obowiązek przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi oraz dokumenty potwierdzające ilość przepracowanych godzin przez okres trzech lat. W praktyce jednak dokumenty firmy muszą być przechowywane pięć lat, ponieważ przez ten właśnie okres podlegają kontroli m.in. Urzędu Skarbowego.

Zwolnione z obowiązku ewidencjonowania czasu będą te umowy zlecenie, na mocy których to zleceniobiorca będzie decydował o miejscu i czasie wykonywania zlecenia (bądź świadczenia usługi) i przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie będzie miało jedynie charakter prowizyjny. Istotne jest jednak to, że oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług określone jest w stawce miesięcznej nie zwalnia to z obowiązku ewidencjonowania/potwierdzania ilości godzin pracy . W tym przypadku istotne jest również to, aby wysokość wynagrodzenia po podzieleniu przez ilość przepracowanych godzin w danym miesiącu dała co najmniej 13 złotych brutto za każdą przepracowaną godzinę. Jeśli otrzymana stawka będzie niższa to zleceniodawca będzie miał obowiązek wypłacić zleceniobiorcy wyrównanie do obowiązującej w danym okresie stawki minimalnej.

W związku z wprowadzonymi zmianami dodatkowe uprawnienia otrzymała Państwowa Inspekcja Pracy. Od nowego roku będzie ona miała prawo do kontrolowania zarówno ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług, jak i przestrzegania przez zleceniodawców obowiązku wypłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Zmiany w przepisach będą obowiązywały również w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych przed 1 stycznia 2017 roku.

Monika Bogdańska – spec. ds. kadr i płac

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

 

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.