Podatek PCC w spółkach z o.o. – pożyczki, sprzedaż udziałów, dopłaty do kapitału

Podatek PCC w spółkach z o.o. – pożyczki, sprzedaż udziałów, dopłaty do kapitału

W ostatnim czasie wśród grona naszych klientów pojawiło się mnóstwo pytań związanych z podatkiem PCC od pożyczek, dopłat na kapitał zapasowy i podstawowy oraz podatku PCC przy sprzedaży udziałów. W związku z tym przygotowaliśmy krótki poradnik jak sobie z tym radzić.

Podatek PCC

Podatek PCC to podatek od czynności cywilno-prawnych. Jest nam znany z kupowania nieruchomości, zabezpieczeń hipoteki. Jednak nie zawsze jesteśmy świadomi, że w spółce również na nas czyha. Poniżej opisujemy kilka najczęściej występujących sytuacji w spółkach.

PCC od umowy spółki

POŻYCZKA:
Bardzo często padają pytania, w jaki sposób zasilić spółkę, tak aby nie było to związane z zmianą kwoty kapitału spółki. Najprostszą opcją jest udzielenie spółce pożyczki. Najczęściej pożyczki dokonują wspólnicy. Zgodnie z ustawą o PCC pożyczka od wspólnika jest zwolniona z PCC.

Podstawa prawna: art. 9 pkt 10 ppkt i) ustawy o PCC
Art. 9. Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:
10) pożyczki udzielane:
i) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej;

W przypadku jeżeli pożyczki dokonuje zarząd, który nie jest jednocześnie wspólnikiem wtedy taka pożyczka podlega podatkowi PCC, który wynosi 2%.

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1 ppkt 4 ustawy o PCC
1 Stawki podatku wynoszą:
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 %, z zastrzeżeniem ust. 5;

Jednak w tej sytuacji jest jeden wyjątek, w którym możemy udzielić pożyczki, która będzie podlegała zwolnieniu z PCC. W uproszczeniu, jeżeli kwota pożyczonych pieniędzy nie będzie większa niż 5 tys zł na przestrzeni 3 lat, wtedy spółka jest zwolniona z podatku PCC.

Podstawa prawna: art. 9 pkt 10 ppkt d
10) pożyczki udzielane:
Art. 9. Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:
d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia2009 r.,

Ważne, aby pamiętać, że PCC płaci osoba, której udzielono pożyczki (osoba otrzymująca zastrzyk pieniężny).

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW:

Sprzedaż udziałów powoduje kilka obowiązków związanych z rozliczeniem podatków. Pierwszym z nich jest podatek PCC, a drugim z nich jest podatek dochodowy.

Sprzedaż udziałów objęta jest obowiązkową opłatą podatku PCC przez osobę obejmującą udziały, czyli kupującą. Transakcja ta jest objęta 1% podatkiem PCC. Ważne jest to, że ten podatek płaci osoba obejmująca udziały, a nie osoba sprzedająca, czy spółka. Ktoś kto nabywa prawa majątkowe, czyli w tym wypadku udziały jest zobowiązany do opłacenia podatku PCC.

Ciężaru takiego zobowiązania nie można przenieść na spółkę z o.o.. Jest to zobowiązanie nowego wspólnika wobec Urzędu Skarbowego. Zobowiązanie to nie jest związane ze spółką.

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1 ppkt b ustawy o PCC
1 Stawki podatku wynoszą:
1) od umowy sprzedaży:
b) innych praw majątkowych – 1 %;

Drugim z podatków, który występuje to jest podatek dochodowy dla osoby sprzedającej udziały. Sprzedaż jest odpłatna, więc osoba sprzedająca rejestruje przychód. W tym momencie powstaje kilka obowiązków:
1) Spółka powinna wystawić PIT8C dla osoby sprzedającej udziały. PIT ten wystawia się w terminie do końca lutego za rok poprzedni
2) Osoba sprzedająca udziały powinna rozliczyć się ze sprzedaży tych udziałów w terminie do końca kwietnia za rok poprzedni. Takiego rozliczenia dokonuje się na PIT38
3) W przypadku jeżeli po sprzedaży udziałów nastąpił dochód, wtedy należy opłacić podatek dochodowy od takiej transakcji. Warto zaznaczyć, że jeżeli wspólnik objął w momencie powstawania spółki np. 10 udziałów, każdy za 50 zł, czyli jego łączna wartość wynosiła 500zł. W momencie sprzedaży swoje udziały sprzedał za 500zł. Wtedy jego przychód wynosi 500zł, koszty uzyskania przychodu również 500zł, a więc dochód wynosi 0zł. I wtedy nie ma konieczności opłacania podatku. Jednak w przypadku, gdy sprzedający sprzeda swoje udziały za np. 1000zł, wtedy jego dochód będzie wynosił 500zł i będzie podlegał podatkowi dochodowemu.

Dopłaty w spółce z o.o.

KAPITAŁ SPÓŁKI:
W momencie jak powstaje spółka wspólnicy obowiązkowo wpłacają na jej konto kapitał zakładowy, zwany kapitałem podstawowym. Najczęściej wpłacają kapitał minimalny czyli 5000zł. Wpłata takiego kapitału jest czynnością, która podlega podatkowi PCC i wynosi on 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Podatek ten opłaca spółka, ponieważ to ona uzyskuje fundusze.
W momencie, gdy dokonują się jakiekolwiek dopłaty na kapitał zakładowy spółki, zarówno podstawowy jak i zapasowy jest to rozumiane przez urząd skarbowy jako zmiana umowy spółki. Każda zmiana umowy spółki jest związana z koniecznością opłaty podatku PCC, który również wynosi zawsze 0,5%. Zaznaczamy tutaj, że ustawa mówi o dopłatach do kapitału spółki w formie ogólnej. Rozumie się przez to każdą wpłatę na kapitał spółki ( nie rozróżniamy tego na kapitał podstawowy i zapasowy).

Podstawa prawna:
1. Stawki podatku wynoszą:
9) od umowy spółki – 0,5 %.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

Składki ZUS – ile musisz zapłacić i za co

Składki ZUS – ile musisz zapłacić i za co

Obsługując prawie 150 spółek z o.o. praktycznie codziennie ktoś zadaje mi pytanie, Pani Justyno, a czemu tego ZUS-u aż tyle, Pani Justyno, a co się składa na te opłaty. Dlatego dziś w kilku zdaniach informacje ne temat tego jakie mamy składki ZUS, za co odpowiadają oraz w jakiej są wysokości.

Mamy kilka rodzajów składek ZUS i każda z nich odpowiada za różne świadczenia, które z ZUS możemy otrzymać.

Pierwszą z nich jest składka emerytalna. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje odpowiada za płatnę emeryturę, którą możemy pobierać z ZUS spełniając aktualne warunki otrzymania emerytury. Warto wspomnieć w tym miejscu, że aktualne prawo zapewnia nam tylko prawo do emerytury. Jednak nie jest zabezpieczona jej wysokość. Więc może się okazać, że mamy prawo do emerytury o niezwykle niskiej wartości lub do emerytury o wartości zero złotych.
Ja osobiście nie spełniam warunków otrzymania emerytury pomijając wiek, ponieważ na umowie o pracę pracowałam przez 8 lat, a żeby mieć prawo do emerytury należy opłacać składki przez 10 lat.Natomiast od zawsze wychodzę z założenia, że zanim ja osiągnę wiek emerytalny, prawdopodobnie system ubezpieczeń społecznych wywróci się do góry nogami, ponieważ jest ustawiony pokoleniowo. Oznacza to, że młodsze pokolenia pracują na emerytury starszych. A jak wiemy dzieci jest coraz mniej i raczej w obecnej sytuacji gospodarczo politycznej nie będzie ich przybywać.
Składka emerytalna wynosi dziś 9,76% z wynagrodzenia brutto po stronie pracownika i pracodawcy, czyli łącznie 9,76% x 2.

Drugą ze składek jest składka rentowa. Składka ta odpowiada, za ewentualną wypłatę renty. Może zdarzyć się tak, że przez całe życie nie będziecie potrzebowali korzystać z tej składki, a więc te pieniądze Wam po prostu przepadną. Z renty korzysta się w przypadku trwałej lub czasowej niedyspozycji do wykonywania pracy. Obecnie składka rentowa wynosi 1,5% z wynagrodzenia brutto pracownika oraz 6,5% z wynagrodzenia brutto po stronie pracodawcy, czyli łącznie 8%.

Kolejną składką jest składka chorobowa. Odpowiada ona za płatne zwolnienie lekarskie. Często jest mylona ze składką zdrowotną. Jednak ta składka odpowiada za to, abyśmy otrzymywali zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i inne świadczenia związane z krótkotrwałą nieobecnością w pracy. Obecnie ta składka wynosi 2,45% z wynagrodzenia brutto pracownika.

Kolejną składką jest składka wypadkowa. Składka ta odpowiada za odszkodowania oraz wypłatę zasiłku chorobowe w przypadku wypadku w pracy. Nie da się wprost określić jej wielkości. Jest uzależniona od rodzaju zagrożeń na stanowiskach pracy oraz od branży w jakiej działamy. Dla niektórych przedsiębiorców liczy się składka wypadkowa po kodzie PKD, a dla większych oraz dłużej działających przedsiębiorców ZUS sam wyznacza jej wysokość.
Obecnie najwyższa składka może wynosić 3,6% z wynagrodzenia brutto pracownika. Płaci ją pracodawca.

Kolejna składką jest składka zdrowotna. Odpowiada ona za bezpłatną opiekę zdrowotną. Oczywiście instytucją odpowiadającą zaświadczenia zdrowotne jest NFZ. Jednak dla uproszczenia składki są przelewane do ZUS, a później rozliczane pomiędzy instytucjami. Składka zdrowotna odpowiada za dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Celowo piszę za dostęp, ponieważ trudno nazwać to skuteczną służbą zdrowia. Obecnie składka ta wynosi 9%. I jest liczona od wynagrodzenia brutto pracownika pomniejszonego o składki społeczne (emerytalną, rentową i chorobową).

Pozostały nam już tylko moje ulubione składki.
Fundusz Pracy (FP) – składka odpowiada za tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizację osób bezrobotnych. Realnie z tej składki utrzymywane są Urzędy Pracy oraz wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych. Składka ta wynosi 2,45% z wynagrodzenia brutto i płaci ją pracodawca. Są wyjątki, w których składa ta nie musi być odprowadzana.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (FGŚS) – Składka, która odpowiada za wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w trakcie upadłości lub likwidacji firmy. Wysokość tej składki wynosi 0,1% z wynagrodzenia brutto pracownika i opłaca ją pracodawca.

I Pozostała na ostatnia składka Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Składkę tą opłaca pracodawca (wynosi 1,5% z wynagrodzenia brutto pracownika) za osoby, które urodziły się po 1953 roku i obecnie pracują w ciężkich lub szczególnych warunkach. Prace te określone są w ustawie o emeryturach pomostowych.

Jak widzicie świat składek ZUS nie jest taki prosty. Każda ma swoje przeznaczenie. A najgorsze jest to, że większość z nich nie spełnia swojego celu, ponieważ utrzymywane są z nich instytucje państwowe – a one pochłaniają ogrom pieniędzy przez nas wpłacanych.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

Jakie są role w spółce i jaka jest ich odpowiedzialność?

Jakie są role w spółce i jaka jest ich odpowiedzialność?

W spółkach z o.o. często mylone są osoby, które tą spółkę zakładają, czyli udziałowcy z członkami zarządu. Co więcej nie wiele osób zdaje sobie sprawę, że pomimo tego, że są to osobne role to można je łączyć.
Dziś w dużym skrócie opowiadamy o każdej z ról.

– wspólnicy
Wspólników może być nieskończenie wiele. Są to osoby, które posiadają określoną ilość udziałów w spółce. Ważne jest to, że osoby te generalnie wkładają kapitał do spółki i oczekują zysków. Ich odpowiedzialność jest określona do wysokości wniesionych udziałów. Dziś minimalny kapitał zakładowy dla spółki wynosi 5 tys złotych. Załóżmy, że spółkę zakłada dwóch wspólników i każdy z nich ma 50% udziałów. Oznacza to, że każdy z nich wkłada do spółki 2500zł i do takiej wysokości ponowi odpowiedzialność za działania spółki.

Wspólnicy mają w ogromnym uproszczeniu trzy prawa w spółce:
– powołują zarząd
– odwołują zarząd
– mają prawo do wypracowanego przez spółkę zysku.

– zarząd
Zarząd jest powoływany przez wspólników uchwałą. W spółce minimalnie musi występować jeden członek zarządu i nazywa się on Prezesem Zarządu. Należy pamiętać, że to jedyna rolna w spółce. Więc jedna osoba może jednocześnie pełnić role wspólnika oraz członka zarządu. Zarząd odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jednak w przypadku jakichkolwiek zajęć należy pamiętać, że w pierwszym kroku zajmuje się majątek spółki, a dopiero w drugim istnieje taka możliwość – a nie pewność, że być może dojdzie do zajęcia majątku zarządu. Jednak tutaj odsyłam Was do pytania dotyczącego odpowiedzialności zarządu w spółce.

– prokurent

Powszechnie uznaje się, że prokurent nie ponosi w spółce żadnej odpowiedzialności. W dużym uproszczeniu rzeczywiście tak jest. Często traktuje się go, jako osobę, która może podpisywać różnorakie dokumenty w imieniu zarządu, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności. Prokurenta powołują również wspólnicy i powinni zgłosić takie powołanie do sądu. Prokurent to osoba, która posiada swoiste pełnomocnictwo do działania spółki. Ważne jest to, że od stycznia 2016 mocno zmieni się odpowiedzialność prokurenta. W przypadku, jeżeli reprezentanci spółki (czyli zarząd oraz prokurenci) nie zgłoszą wniosku o upadłość w odpowiednim momencie ponoszą taką samą odpowiedzialność bez względu na funkcję pełnioną w spółce.

– rada nadzorcza
Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna jest ciałem obowiązkowym dla spółek, w których łącznie spełnione są dwa warunki: wspólników jest więcej niż 25, a kapitał zakładowy spółki wynosi więcej niż 500 tys zł. W każdym innym przypadku powoływanie rady nadzorczej nie jest konieczne.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

Zrozumieć pasek wynagrodzeń, gdy jesteśmy na urlopie

Zrozumieć pasek wynagrodzeń, gdy jesteśmy na urlopie

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, jak sprawdzić swój pasek wynagrodzeń. Dziś skupimy się na tym, w jaki sposób naliczyć wynagrodzenie lub sprawdzić wynagrodzenie, gdy jesteśmy na urlopie wypoczynkowym lub okolicznościowym. Najlepszą podstawą prawną do tego tematu jest Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969r o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.

Pasek płacowy

Najbardziej podstawowa zasad jest taka, że pracownik podczas urlopu wypoczynkowego nie może zarobić mniej niż, gdyby był w pracy. Wynagrodzenie za czas urlopu składa się z wynagrodzenia zasadniczego, które wynika z umowy o pracę oraz z wynagrodzenia liczonego za trzy ostatnie miesiące ze składników zmiennych. Do tych składników zaliczymy przede wszystkim nadgodziny, premie zadaniowe, uznaniowe, dodatki prowizyjne.
Aby wyjaśnić to na przykładzie załóżmy, że pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym 3500zł brutto/mc. W miesiącu, w którym mamy 20 dni pracujących był na urlopie wypoczynkowym przez 10 dni. Aby obliczyć jego wynagrodzenie potrzebujemy dwóch informacji: jaka była kwota wynagrodzenia ze składników zmiennych przez ostatnie 3 miesiące oraz jaki był wtedy wymiar czasu pracy. Dane te przedstawia tabelka poniżej:

Miesiąc i rok Wynagrodzenie ze składników zmiennych Wymiar czasu pracy
Miesiąc 1 458 176
Miesiąc 2 556 160
Miesiąc 3 865 168

RAZEM 1879 504

Należy zauważyć, że wynagrodzenie urlopowe podlega składkom ZUS oraz należy go opodatkować. Tym samym tworzy powiększa kwotę brutto naszego wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności liczymy ile wynosi stawka wynagrodzenia urlopowego liczonego ze składników zmiennych za 1h urlopu. W tym celu sumę wynagrodzeń ze składników zmiennych podzielimy przez ilość godzin jaka była do przepracowania (1879/504=3,73zł).
Wiemy, że pracownik był 10 dni na urlopie – daje to 80h (10 dni x8h) . Tym samym należy pomnożyć ilość godzin na urlopie przez stawkę za 1h (80x 3,73= 298,40).
Aby otrzymać podstawę brutto należy zsumować podstawę wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za czas urlopu ( 298,40+3500= 3798,40). Po takich operacjach można już przystąpić do zamiany kwoty brutto wynagrodzenia na netto.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

Delegacje – najważniejsze kwestie

Delegacje – najważniejsze kwestie

Delegacje, czyli nic innego jak wyjazdy służbowe towarzyszą większości działalności. Niezależnie czy jesteś Prezesem czy pracownikiem niższego szczebla warto abyś zapoznał się z zasadami sporządzania delegacji.

Po pierwsze wyjazdy służbowe mogą być krajowe lub zagraniczne.

Po drugie każda delegacja powinna mieć podany termin i godzinę wyjazdu i powrotu, łącznie z wyszczególnieniem kiedy przekracza się granicę kraju. Dokładne określenie tych danych pomoże w wyliczeniu diety. W Polsce (krajowa delegacja) dieta na dzień wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r.w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej wynosi 30zł.

Warto wiedzieć, że jeżeli podróż trwa mniej niż 8 godzin dieta nie przysługuje. Od 8 do 12 godzin przysługuje pracownikowi 50% diety. Dopiero, gdy wyjazd trwa dłużej niż 12 godzin dietę przyznaje się w całości. W przypadku, gdy podróż trwa dłużej niż dobę, to do 8 godzin przysługuje 50% diety, a ponad 8 godzin całość. Jeżeli zapewniono pracownikowi posiłek to od wartości diety odejmuje się odpowiednio 25% diety za śniadanie, 50% diety za obiad, 25% diety za kolację.

Wysokości diet różnią się w zależności od kraju wyjazdu, wysokości diety dla poszczególnych państw zawiera Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r.

Dojazd do miejsca docelowego pokrywa pracodawca. W przypadku, gdy pracownik sam opłaca sobie bilet na pociąg lub samolot, powinien on wykazać,że poniósł koszty. W takim przypadku wpisuje się kwotę transportu do delegacji a bilet lub fakturę podłącza do druku. W przypadku jeżeli pracownik jedzie w delegację prywatnym samochodem, rozlicza się on poprzez sporządzenie kilometrówki, w której wykazuje ilość przejechanych kilometrów i mnoży ją przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. wynik stanowi kwotę, która przysługuje pracownikowi do zwrotu.

Kwestia transportu dotyczy także poruszania się podczas delegacji np., po mieście. Tutaj można przedłożyć dokumenty, za które pracownikowi należy się zwrot, lub rozliczyć się z pracodawcą poprzez stawkę ryczałtową tj. 20% diety, 10zł.

Do kwestii istotnych należy także nocleg. Jeżeli pracodawca nie zapewni noclegu pracownikowi, wtedy ma on prawo przedłożyć rachunek lub skorzystać z ryczałtu w wysokości 150% diety ( 45zł) za każdy nocleg.
Warto również wiedzieć, że delegacja stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy, czyli obniża nam podstawę do podatku.

Marta Mrugas

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracowników kliknij tutaj