Wyciąg najważniejszych informacji o amortyzacji

Wyciąg najważniejszych informacji o amortyzacji

Amortyzacja jest to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych(WNiP).
Amortyzację należy rozpocząć od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek
trwały bądź wartość niematerialna i prawna zostały wprowadzone do ewidencji.
Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z
wartością początkową środka trwałego lub WniP.

Amortyzację przeprowadza się dla środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł.
Środki trwałe poniżej tej wartości można również amortyzować lecz większość podatników
chce zaliczyć taki środek trwały bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Można
również taki środek trwały o niskiej wartości początkowej amortyzować jednorazowo.

Amortyzacji nie podlegają:
– grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów
– budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności
gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy,
– dzieła sztuki i eksponaty muzealne
– wartość firmy
– składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.
Obecnie istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji nawet gdy środek trwały przekracza
wartość początkową 3.500,00 zł.

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym
rozpoczęli działalność lub tzw. mali podatnicy ( małym podatnikiem jest podatnik, u którego
wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro – wg kursu z dnia 1 października
poprzedniego roku podatkowego). Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości 50 000
euro ( limit w 2016 roku to 212.000 zł). Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów w
danym roku podatkowym tzn. że amortyzacji jednorazowej do wysokości limitu podlegać
może wiele środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 3500 zł. Jeżeli
łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym przekroczy limit
50.000 euro część należy zamortyzować w następnym roku podatkowym.
Amortyzacji jednorazowej nie podlegają m.in. grunty, budynki mieszkalne, dzieła sztuki,
samochody osobowe oraz wartości niematerialne i prawne.

Agnieszka Szala – księgowa w ReduTax Sp. z o.o.

Podaj swój adres email aby otrzymać nasz bezpłatny poradnik

Zapisz się także do newslettera aby być na bieżąco

zapisz mnie do newslettera

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz regulamin i politykę prywatności

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl