Kiedy obowiązuje Cię podatek VAT

Kiedy obowiązuje Cię podatek VAT

W 2016 r. ze zwolnienia z VAT mogą korzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Limit ten pozostał na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami ma obowiązywać do końca 2018 r. Dalsze przedłużenie tego terminu będzie uwarunkowane od kwot podanych w dyrektywie 2006/112/WE w 2018 roku i ponownym złożeniu przez Polskę wniosku o przedłużenie obecnego limitu.

Do powyższego limitu nie wlicza się:
1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług takich jak zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i pożyczek itd.
c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z wspomnianego zwolnienia. Ustawa o podatku od towarów i usług z góry wymienia podatników, którzy dokonują sprzedaży m.in:
• wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;
• towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych;
• budynków,budowli lub ich części;
• terenów budowlanych;
• nowych środków transportu
lub świadczących usługii:
• prawnicze;
• w zakresie doradztwa;
• jubilerskie.
Zwolnienie podmiotowe (które związane jest z limitem sprzedaży) to spora szansa dla mniejszych lub nowych podmiotów, które dzięki temu zyskują więcej czasu na prowadzenie działalności – nie muszą tracić czasu na wypełnianie i przygotowywanie deklaracji okresowych, oraz nie odprowadzają podatku z własnej kieszeni w przypadku braku zapłat za faktury.
Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze zawierają szeroki katalog usług zwolnionych przedmiotowo z VAT, do których należy zaliczyć m.in.:
• dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
• transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi;
• dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkami (przy spełnieniu szczegółowych warunków);
• świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych;
• usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług;
• usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa, a także w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek, poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług.

więcej o spółkach dowiesz się tutaj

Bartosz Borowski – Księgowy

Jakie czekają na nas zmiany w podatku dochodowym (CIT)?

Jakie czekają na nas zmiany w podatku dochodowym (CIT)?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, a więc odprowadzają go spółki i inne osoby prawne. Podstawą opodatkowania jest z reguły dochód osiągnięty przez osobę prawną w roku podatkowym. Dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. W niektórych przypadkach opodatkowany jest przychód, np. jeśli mowa o dywidendach.

CIT płacimy za cały rok podatkowy. Do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie roczne. Zanim jednak złożymy deklarację CIT8, to w ciągu roku mamy obowiązek opłacać zaliczki na ten podatek (o ile nie mamy straty). Są do wyboru zaliczki miesięczne, kwartalne i uproszczone.

Jeżeli rozliczamy się w okresach miesięcznych, to termin zapłaty zaliczki jest do 20 dnia następnego miesiąca. W przypadku zaliczek kwartalnych, mamy czas do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Forma kwartalna jest możliwa w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w pierwszym roku podatkowym oraz w przypadku „małych podatników”- w każdym roku podatkowym. Należy jednak przedtem poinformować o tym pisemnie Urząd Skarbowy. Mamy na to czas do 20 dnia drugiego miesiąca w roku podatkowym. Istnieją też zaliczki uproszczone. Płacimy wówczas co miesiąc (do 20 dnia następnego miesiąca) 1/12 kwoty podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Aby rozliczać się w takiej formie, musimy najpierw poinformować o tym pisemnie naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie pierwszej wpłaty.

Jednak formę uproszczoną możemy zastosować, jeśli prowadzimy działalność co najmniej dwa lata podatkowe. Każdą z wymienionych zaliczek wpłacamy na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby spółki.
Do końca 2016 roku stawka podatku od osób prawnych wynosiła 19 %. Od stycznia 2017 roku stawka podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszy się i będzie wynosić 15% dla tzw. małych przedsiębiorców. Dotyczy to więc podatników, których wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Z obniżonej stawki będą mogli skorzystać również podatnicy rozpoczynający działalność. Nie dotyczy to spółek, które powstały z przekształceń i podziałów, a także grup kapitałowych.

Więcej o spółkach z o.o. dowiesz się tutaj

Natalia Lutyńska – księgowa

Kasy fiskalne – kto musi je mieć oraz jakie są obecne limity

Kasy fiskalne – kto musi je mieć oraz jakie są obecne limity

W ostatnich miesiącach bardzo często można było słyszeć pytania na temat kas fiskalnych. Czy od 2017 roku będą one dla wszystkich, czy też może dotychczasowe zwolnienia będą dalej obowiązywać. Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia mającego dotyczyć zwolnień z ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych.

Przedsiębiorcami, którzy nie muszą prowadzić ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych są Ci, którzy prowadzą działalności telekomunikacyjne elektroniczne notarialne finansowe
i ubezpieczeniowe oraz związane z obsługą rynku nieruchomości. Jednak w przypadku transakcji związanych z wynajmem czy z usługami zarządzania nieruchomościami dzierżawionymi bądź własnymi, podatnik oferujący takie usługi nie będzie musiał korzystać
z kasy rejestrującej, jeśli płatności będą przyjmowane na rachunek bankowy lub za pomocą poczty. Podobnie jest w przypadku prowadzenia sprzedaży wysyłkowej. Nie trzeba prowadzić jej ewidencji jeśli zapłata za nią została przelana na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty.

Przedsiębiorcami wyłączonymi ze zwolnienia ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych są między innymi Ci, którzy zajmują się dostawa gazu płynnego, wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych, świadczą usługi przewozów pasażerskich, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy o usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
Nowa propozycja ministerstwa zawiera niewiele nowości. W projekcie przewidziane jest utrzymanie obecnej kwoty limitu na poziomie 20 tys. zł., który dotyczy sprzedaży bezpośredniej na rzecz osób fizycznych oraz rolników. Aby nie trzeba było ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, kwota 20 tys. zł obrotu netto nie może być przekroczona w ciągu roku, co daje miesięczny limit obrotu netto na poziomie około 1666,70zł

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o spółkach z o.o. zapraszamy do naszych nagrań.

Karolina Niciejewska – Księgowy w ReduTax Sp. z o.o.