Kto i w jaki sposób może reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym

Kto i w jaki sposób może reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa, dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych.

Pełnomocnictwo do ZUS

W dotychczasowym stanie prawnym, ze względu na ograniczone, bardzo ogólne regulacje, pomimo istnienia możliwości udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, organy podatkowe wymagały złożenia pełnomocnictwa do każdej toczącej się sprawy, a w konsekwencji również uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia każdego dokumentu upoważniającego do reprezentacji podatnika (druk PPS-1).

Upoważnienie do urzędu skarbowego

Nowe rozwiązanie miało być korzystne dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych. Miało być, bo niestety rzeczywistość mocno zweryfikowała zasady jakie weszły w życie. Okazało się, że dodatkowa biurokracja związana ze zgłaszaniem pełnomocnictw ogólnych – które miały zastąpić dotychczasowe pełnomocnictwa szczególne – przerosła nie tylko biura rachunkowe, ale również Urzędy Skarbowe. Indywidualne interpretacje przepisów przez Urzędy Skarbowe stały się nie lada utrapieniem dla biur rachunkowych i ich klientów. Jak dotąd wystarczały pełnomocnictwa w formie oświadczeń, które upoważniały do wszelkiego rodzaju czynności związanych z reprezentacją podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca 2016 roku po zmianach w Ordynacji podatkowej okazało się, że dotychczasowe pełnomocnictwa należy przedstawić na specjalnym druku (PPO-1), a dodatkowo można to uczynić wyłącznie w formie elektronicznej. Co więcej wymóg pełnomocnictw ogólnych sprawił, że kontakt z ZUSem, jak do tej pory łatwo dostępną i przyjazną dla biur rachunkowych drogą elektroniczną, utrudnił się. Obowiązek przedstawiania upoważnień do reprezentacji w ZUSie pociągnął za sobą uwstecznienie systemu i teraz każda deklaracja do ZUS musi trafić w formie papierowej.

Podsumowując – obecnie niezbędne do reprezentowania swoich klientów przed Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych biura rachunkowe potrzebują następujących pełnomocnictw: PPO-1 (pełnomocnictwo ogólne), UPL-1P (pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie papierowej), UPL-1 (pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie elektronicznej), ZUS-PEL (pełnomocnictwo do reprezentowania w ZUSie).
Nowelizacja ustawy, która miała ułatwić współpracę wielu organom niestety obecnie wprowadziła chaos i zamieszanie. Każdy ma jednak nadzieję, że kiedyś nadejdzie moment porozumienia/ ustabilizowania

Więcej szczegółów o spółkach z o.o. dowiesz się tutaj

Kamila Pilarczyk – księgowa

Wyciąg najważniejszych informacji o amortyzacji

Wyciąg najważniejszych informacji o amortyzacji

Amortyzacja jest to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych(WNiP).
Amortyzację należy rozpocząć od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek
trwały bądź wartość niematerialna i prawna zostały wprowadzone do ewidencji.
Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z
wartością początkową środka trwałego lub WniP.

Amortyzację przeprowadza się dla środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł.
Środki trwałe poniżej tej wartości można również amortyzować lecz większość podatników
chce zaliczyć taki środek trwały bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Można
również taki środek trwały o niskiej wartości początkowej amortyzować jednorazowo.

Amortyzacji nie podlegają:
– grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów
– budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności
gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy,
– dzieła sztuki i eksponaty muzealne
– wartość firmy
– składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.
Obecnie istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji nawet gdy środek trwały przekracza
wartość początkową 3.500,00 zł.

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym
rozpoczęli działalność lub tzw. mali podatnicy ( małym podatnikiem jest podatnik, u którego
wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro – wg kursu z dnia 1 października
poprzedniego roku podatkowego). Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości 50 000
euro ( limit w 2016 roku to 212.000 zł). Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów w
danym roku podatkowym tzn. że amortyzacji jednorazowej do wysokości limitu podlegać
może wiele środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 3500 zł. Jeżeli
łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym przekroczy limit
50.000 euro część należy zamortyzować w następnym roku podatkowym.
Amortyzacji jednorazowej nie podlegają m.in. grunty, budynki mieszkalne, dzieła sztuki,
samochody osobowe oraz wartości niematerialne i prawne.

Agnieszka Szala – księgowa w ReduTax Sp. z o.o.

Jakie zmiany czekają nas w umowach zlecenia od stycznia 2017?

Jakie zmiany czekają nas w umowach zlecenia od stycznia 2017?

Polski Parlament ustawą z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oaz niektórych innych ustawa wprowadził minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Do tej pory kwestie minimalnego wynagrodzenia regulowane były jedynie w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na obecną chwilę minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 12 złotych brutto. Jej wysokość będzie jednak corocznie waloryzowana, podobnie jak minimalne wynagrodzenie i w 2017 roku wyniesie 13 złotych brutto.

Kolejna dość istotną zmianą będzie obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na postawie umów zlecenie i umów o świadczenie usług. Strony będą miały obowiązek zapisać w umowie sposób potwierdzania ilości przepracowanych godzin w miesiącu. Będzie to można robić na kilka sposobów. Jednym z nich jest prowadzenie zwykłej ewidencji jak w przypadku umowy o prace. Będzie to można również zrobić poprzez potwierdzenie na rachunku do danej umowy ilości przepracowanych godzin. Przepisy dopuszczają również, aby zleceniobiorca przesyłał ilość przepracowanych godzin drogą e-mailową zleceniodawcy. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku osób, które pracują poza siedzibą firmy czy spółki.

Przedsiębiorca na rzecz, którego wykonywane jest zlecenie lub świadczona usługa ma obowiązek przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi oraz dokumenty potwierdzające ilość przepracowanych godzin przez okres trzech lat. W praktyce jednak dokumenty firmy muszą być przechowywane pięć lat, ponieważ przez ten właśnie okres podlegają kontroli m.in. Urzędu Skarbowego.

Zwolnione z obowiązku ewidencjonowania czasu będą te umowy zlecenie, na mocy których to zleceniobiorca będzie decydował o miejscu i czasie wykonywania zlecenia (bądź świadczenia usługi) i przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie będzie miało jedynie charakter prowizyjny. Istotne jest jednak to, że oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług określone jest w stawce miesięcznej nie zwalnia to z obowiązku ewidencjonowania/potwierdzania ilości godzin pracy . W tym przypadku istotne jest również to, aby wysokość wynagrodzenia po podzieleniu przez ilość przepracowanych godzin w danym miesiącu dała co najmniej 13 złotych brutto za każdą przepracowaną godzinę. Jeśli otrzymana stawka będzie niższa to zleceniodawca będzie miał obowiązek wypłacić zleceniobiorcy wyrównanie do obowiązującej w danym okresie stawki minimalnej.

W związku z wprowadzonymi zmianami dodatkowe uprawnienia otrzymała Państwowa Inspekcja Pracy. Od nowego roku będzie ona miała prawo do kontrolowania zarówno ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług, jak i przestrzegania przez zleceniodawców obowiązku wypłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Zmiany w przepisach będą obowiązywały również w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych przed 1 stycznia 2017 roku.

Monika Bogdańska – spec. ds. kadr i płac