Co zmieniło się na rynku pożyczek (nie bankowych)?

Co zmieniło się na rynku pożyczek (nie bankowych)?

Z dniem 11 marca 2016 weszła w życie znowelizowana ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym tzw. ustawa antylichwiarska. Jej głównym celem jest bezpieczeństwo i większa pewność w korzystaniu z szybkich pożyczek.

Wprowadzone zmiany najboleśniej odczują małe firmy pożyczkowe. Muszą one posiadać kapitał własny w wysokości minimum 200 tys. zł., który nie może pochodzić z pożyczek albo kredytów. Jest to pierwszy warunek, który ma zapobiegać powstawaniu nieetycznie działających firm pożyczkowych.
Dodatkowo mniejsze podmioty oferujące szybkie pożyczki, które do dnia wejścia w życie nowych przepisów same ustalały sobie wysokość odsetek, długości terminu spłaty pożyczki czy też opłat ponoszonych przez pożyczkobiorcę będą musiały się dostosować do ujednolicenia kosztów. Oznacza to, że maksymalne opłaty za pożyczkę mogą wynieść 25 % kwoty zobowiązania oraz 30 % pożyczanej kwoty w skali roku. W praktyce oznacza to tyle, że osoba biorąca pożyczkę w wysokości 1.000 zł na 30 dni maksymalnie może zapłacić 275 zł.

Określono również limit pozaodsetkowych kosztów kredytu, który liczony jest przez 120 dni od dnia otrzymania pierwszej pożyczki. Należy rozumieć przez to, że jeśli w tym czasie klient zwiększy swoje zadłużenie (biorąc następną pożyczkę) dodatkowe opłaty związane z kredytem nie będą mogły przekroczyć wartości pierwszego zobowiązania. W przypadku, gdy firmy udzielające pożyczek nie zmieszczą się w limicie, klient może zwrócić pożyczkę pomniejszoną o wspomniane koszty pozaodsetkowe czyli skorzysta z tzw. darmowego kredytu.

Kolejną ważna kwestią wprowadzoną przez nowelizację ustawy jest możliwość nadzoru nad takimi firmami przez Komisję Nadzoru Finansowego, która będzie w stanie śledzić i na bieżącą monitorować warunki oferowanych pożyczek, chodzi tutaj przede wszystkim o koszty, odsetki i opłaty podpisywanych umów. W razie jakichkolwiek uchybień, niedostosowania się do przepisów, KNF może zażądać wyjaśnień oraz udostępnienia dokumentów co może skutkować wszczęciem postępowania wobec nieuczciwego pożyczkodawcy. W przypadku utrudnień lub udaremniania przeprowadzanych czynności kontrolnych lub administracyjnych, takie przedsiębiorstwo może zostać ukarane karą grzywny nawet do wysokości 500 tys. zł lub pozbawienia wolności do lat 2.

Wielu ekspertów twierdzi, że wprowadzone zmiany dotyczące firm pożyczkowych ograniczają ich możliwości. Może to spowodować poszerzanie się tzw. szarej strefy i udzielaniu pożyczek w sposób nieoficjalny. Szarej strefy nie da się kontrolować w żaden sposób, dlatego klienci zaciągający pożyczki z firm działających w takim obszarze, narażają się na duże niebezpieczeństwo oraz brak możliwości pomocy od państwa.

Bartosz Borowski

Jak sprawie przygotować dokumenty do księgowości

Jak sprawie przygotować dokumenty do księgowości

Często przedsiębiorcy, z którymi pracujemy co miesiąc proszeni są o to, aby dosłać jakieś dokumenty, ponieważ czegoś nie dołączyli. Długo zastanawiałam się w jaki sposób wytłumaczyć jak można poradzić sobie z dokumentami. I wydaje mi się, że mam prostą instrukcję – jak przygotować dokumenty za konkretny miesiąc:

KROK 1: Drukujemy wszystkie FV przychodowe – dlatego, że bez względu na to, czy one są już opłacone, czy nie powinny być zaksięgowane do miesiąca, którego dotyczy data sprzedaży. Tym samym jeżeli wystawicie FV np. 31 maja z 30 dniowym terminem płatności to pomimo tego, że nie otrzymaliście zapłaty za tą FV jest ona dla Was przychodem w maju 2016.

KROK 2: Jeżeli posiadacie kasą fiskalną drukujecie raport miesięczny, który jest dokumentem księgowym

KROK 3: Drukujecie wyciąg bankowy za dany miesiąc – sprawdzacie pozycja po pozycji koszty i sprawdzacie, czy macie do tego dokument. Bardzo często zdarza się, że nie mamy dokumentu do jakiejś pozycji na wyciągu bankowym

KROK 4: jeżeli w Waszej firmie istnieje obrót gotówki to do każdego wpływu gotówki powinniście mieć dokument KP, a do każdego wypływu gotówki dokument KW. Następnie robicie zestawienie takich druków KP i KW i to nazywa się raport kasowy (czyli zestawienie transakcji gotówkowych w Waszej firmie).

Tak przygotowane dokumenty należy oddać do biura rachunkowe. Prawdopodobieństwo, że będą Was o coś jeszcze prosili jest bliskie zeru. Może wydawać się Wam teraz, że tak przygotowane dokumenty są dla wygody księgowych. A jednak nie do końca. Dzięki temu, że raz a dokładnie przygotujesz dokumenty księgowy będzie mógł zaksięgować komplet Twoich dokumentów od razu. To ma wpływ na to, że w łatwy sposób będziesz mógł uzyskać od niego raporty księgowe. Dodatkowo nie będzie Ci zajmował dodatkowego czasu. Dlatego warto raz a porządnie przygotować dokumenty księgowe.

Justyna Broniecka-Klim

Chcecie dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia spółki z o.o. kliknij tutaj

Kasa fiskalna – kiedy musisz ją mieć i jakie masz obowiązki

Kasa fiskalna – kiedy musisz ją mieć i jakie masz obowiązki

Coraz więcej przedsiębiorców zobowiązanych jest prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Związane jest to z coraz to węższą listą zwolnień związaną z brakiem obowiązku stosowania wspomnianych kas.
Zgodnie z polskimi przepisami przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, jeżeli obrót dla wspomnianych osób przekroczy 20 tys. złotych. Należy wspomnieć, że podatnicy rozpoczynający działalność w ciągu trwania roku limit zwolnienia jest obliczany proporcjonalnie do jej wykonywania.
Do przedsiębiorców, którzy nie muszą jeszcze korzystać z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych należą m.in.: prowadzący działalności notarialne, telekomunikacyjne, elektroniczne, ubezpieczeniowe i finansowe, związane z obsługą rynku nieruchomości, prowadzący sprzedaż wystłkową (jednak tylko kiedy zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana). Są również czynności które bezwzględnie są wyłączenia ze zwolnienia i należą do nich m.in. sprzedaż alkoholu, wyrobów z metali szlachetnych, świadczenie usług przewozu osób czy usługi fryzjerskie i kosmetyczne.
A co z przedsiębiorcą, który ma już kasę fiskalną, jakie ciążą na Nim obowiązki? Przede wszystkim zobowiązany jest do ewidencjonowania każdej transakcji i wydania nabywcy paragonu fiskalnego. Należy jednak pamiętać, że jeśli kupujący w przeciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży lub dokonaniu całości lub części zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca taki dokument musi sporządzić. W takim wypadku należy pod fakturę podłączyć paragon.
Do kolejnych obowiązków przedsiębiorcy należy sporządzanie dobowych oraz okresowych raportów fiskalnych. W przypadku jakichkolwiek oczywistych pomyłek należy dokonać niezwłocznie korekty przez ujęcie jej w odrębnej ewidencji w której wyodrębnić trzeba błędne kwoty brutto i podatku, opisać przyczynę i podpiąć oryginalny paragon. Jednocześnie podatnik jest zobowiązany zaewidencjonować sprzedaż na kasie w prawidłowej wysokości.
Przedsiębiorca przy zakupie kasy fiskalnej oprócz tego, że może odliczyć kwotę VAT i zaliczyć sobie jej wartości w koszty, dodatkowo jest możliwość skorzystania z ulgi za zakup każdej kasy fiskalnej do 90 % jej ceny zakupu (bez podatku) jednak nie więcej niż 700 zł.

Bartosz Borowski

Kiedy kasa fiskalna potrzebna jest w firmie?

Kiedy kasa fiskalna potrzebna jest w firmie?

Zgodnie z polskimi przepisami, podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego (podatku VAT od sprzedaży) przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sytuacji gdy sprzedaż w poprzednim roku podatkowym dla wyżej wymienionych osób nie przekroczyła 20.000 zł – podatnicy zwolnieni są ze stosowania kas (należy pamiętać że jednostki rozpoczynające działalność w trakcie trwania roku podatkowego limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania).

Niestety są również czynności które bezwzględnie są wyłączenia ze zwolnieni są to. m.in. sprzedaż alkoholu, wyrobów z metali szlachetnych, świadczenie usług przewozu osób czy usługi fryzjerskie i kosmetyczne.
Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy bez jego żądania.
Należy sporządzać raport fiskalny dobowy (po zakończeniu sprzedaży w danym dniu jednak przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym) oraz raport fiskalny okresowy – miesięczny, po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.
Oznacza to, że podstawowym dokumentem który potwierdza sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej jest paragon fiskalny. Należy jednak pamiętać, że jeśli nabywca w przeciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży lub dokonaniu całości lub części zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca taki dokument musi sporządzić. W takim wypadku należy pod fakturę podłączyć paragon.
Nie zmienia to faktu, że podatnik zasadniczo jest zobowiązany do dokumentowania sprzedaży fakturą w sytuacji gdy dokonuje jej na rzecz innego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca przy zakupie kasy fiskalnej oprócz tego że może odliczyć kwotę VAT i zaliczyć sobie jej wartości w koszty, dodatkowo jest możliwość skorzystania z ulgi za zakup każdej kasy fiskalnej do 90 % jej ceny zakupu (bez podatku) jednak nie więcej niż 700 zł.

Bartosz Borowski

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia spółki z o.o. kliknij tutaj

Co wpływa na dobrą współpracę z biurem rachunkowym?

Co wpływa na dobrą współpracę z biurem rachunkowym?

Żyjemy w kraju, gdzie łatwiej jest nauczyć się 1000 cyfr po przecinku liczby pi niż zrozumieć prawo podatkowe. Z perspektywy przedsiębiorcy jest to dodatkowo frapujące, ponieważ wielu obawia się założenia firmy właśnie ze względu na złożoność i wielkość podatków. Ciągłe zmiany i adnotacje w prawie podatkowym, zwłaszcza VAT, przyprawiają o ból głowy. A czy przedsiębiorca nie powinien skupić się na spokojnym prowadzeniu firmy i pracowników zamiast pilnować rubryk i terminów w deklaracjach PIT, CIT czy ZUS? Na szczęście istnieją biura rachunkowe, które w wielu wypadkach pomagają przedsiębiorcom. Co zatem wpływa na dobrą współpracę z biurem i na co zwrócić uwagę przy wyborze księgowego?

Dostępność i kontakt
Charakter firmy, którą prowadzą wiążę się z częstym rozliczaniem delegacji i faktur za Facebooka. Mimo tego, że robiłem to już wiele razy nadal mam wiele wątpliwości jak je poprawnie opisywać. Zdaję sobie sprawę, że moje pytania i wiadomości do księgowej są dość częstym gościem w jej skrzynce mailowej. Wiem jednak, że mogę liczyć na jej pomoc i szybką odpowiedź. Według mnie jest to kluczowy element dobrej współpracy z biurem rachunkowym- dostępność i kontakt. W kraju, gdzie prawo zatrudniania pracowników oraz VAT zmienia się szybciej niż pory roku jest to niezwykle pomocne. Warto więc wybrać takie biuro rachunkowe, które będzie po części także doradcom podatkowym i prawnym. Często może kosztem wyższej ceny usługi ale uwierz mi- taka inwestycja bardzo szybko się zwróci.

Pilnowanie terminów
Jeśli prowadzisz własną firmę to na pewno ostatnie o czym myślisz to: „do którego dnia muszę zapłacić ZUS za pracownika”. Nie ma po prostu na to czasu, albo po prostu w ilości obowiązków o tym zapominasz. Dobre biuro rachunkowe przypomni Ci o dostarczeniu dokumentów, terminowym zapłaceniu składek oraz ewentualnych brakach w drukach. Dzięki temu śpię spokojnie i wiem, że Urząd Skarbowy nie zapuka do moich drzwi z odsetkami za brak zapłaconego podatku.

A jeśli mowa o Urzędzie Skarbowym to bardzo nie lubię pisać listów do organów podatkowych. Jest to czasochłonne. Często nie rozumiem urzędowego języka i najzwyczajniej boję się, że moja odpowiedź wywoła więcej szkód niż korzyści. Nie wspominam nawet jaki zimny pot mnie zalewa jak widzę takie pismo w mojej skrzynce pocztowej. Dlatego moje biuro rachunkowe ma pełnomocnictwo w załatwianiu wszelkich spraw związanych z ZUS’em i Urzędem Skarbowym. Jeśli również masz taką możliwość koniecznie to zrób- oszczędzisz czas i energię.

Dobra historia
Z wyborem biura rachunkowego jest trochę jak z wyborem spółki na giełdzie papierów wartościowych. Jeśli w przeszłości firma radziła sobie dobrze, a zarząd racjonalnie i przemyślanie prowadzi biznes to możesz być spokojny. Błędy się zdarzają. Jeśli jednak biuro rachunkowe zbyt często je popełnia i nie masz tzw. świętego spokoju, to może warto zastanowić się nad jego zmianą. Dobra historia oraz rozsądny zarząd są niezwykle istotnym elementem współpracy z biurem rachunkowym. Popytaj znajomych albo zadzwoń do klientów danego biura. Dowiedz się czy są rzetelni oraz czy dobrze układa im się współpraca z biurem. Jeśli tak to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że z Tobą też tak będzie 

Często mówi się, że przedsiębiorca jest w swojej firmie jednocześnie pracownikiem, menadżerem, prezesem, specjalistą od spraw marketingu oraz księgowym. Nie do końca powinno tak to działać. Pewnie pomyślisz, że na początku swojej biznesowej kariery trzeba wszędzie ciąć koszty. Oczywiście, jednak w przypadku spraw rachunkowych lepiej oddać je w ręce specjalistów. Inaczej skończysz z dużo większymi kosztami. A o świętym spokoju zapomnij ;)

Paweł Jakubowski

Chcesz dowiedzieć się jak rozpocząć swoją przygodę z spółka z o.o. kliknij tutaj