Przedsiębiorcom wydaje się, że działalność gospodarcza jest jedyną i słuszną formą prowadzenia firmy...

Paczka Świąteczna

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o spółkach z o. o. Zwykle jak mówię o tym pomyśle spotkanym przedsiębiorcom, zostaje zaatakowana mitami. Wielu ludzi czyta jakieś dziwne wpisy w internecie, a później powstają fałszywe przekonania ogromnej części społeczeństwa odnośnie spółek z o. o. W naszej publikacji obalam te najczęściej wymieniane.

Justyna Broniecka-Klim

pdf-icon

Szkolenie ZUS to nie MUS

  • Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
  • Irytuje Cię opłata do ZUS?
  • Myślisz o innej formie zapewnienia sobie emerytury?

dowiedz się więcej

Bardzo ciekawe szkolenie, uświadamiające i kierujące na nowe sposoby rozliczania i prowadzenia firmy.

Wiesia Wolna

Zapisz się na konsultacje

Na naszych szkoleniach pokazujemy przedsiębiorcom rozwiązania, które pomagają optymalizować część podatków oraz zobowiązań ZUS-owych. Rozwiązania te są całkowicie zgodne z prawem oraz sprawdzone przez nasze biuro, prawników oraz doradców podatkowych.

dowiedz się więcej

Warto wziąć udział w spotkaniu, ponieważ jest prowadzone profesjonalnie, zawiera dużo informacji, rozwiązań dla przedsiębiorców pomysłów jak nie płacić ZUSu i innych informacji.

Anna Budziszewska

Tutaj przeczytasz o nowościach, zmianach, ciekawostkach

zapraszamy na firmowego bloga

Kiedy obowiązuje Cię podatek VAT

W 2016 r. ze zwolnienia z VAT mogą korzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Limit ten pozostał na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami ma obowiązywać do końca 2018 r. Dalsze przedłużenie tego terminu będzie uwarunkowane od kwot podanych w dyrektywie 2006/112/WE w 2018 roku i ponownym złożeniu przez Polskę wniosku o przedłużenie obecnego limitu. Do powyższego limitu nie wlicza się: 1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; 2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku z wyjątkiem: a) transakcji związanych z nieruchomościami, b) usług takich jak zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i pożyczek itd. c) usług ubezpieczeniowych – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; 3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z wspomnianego zwolnienia. Ustawa o podatku od towarów i usług z góry wymienia podatników, którzy dokonują sprzedaży m.in: • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali; • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych; • budynków,budowli lub ich części; • terenów budowlanych; • nowych środków transportu lub świadczących usługii: • prawnicze; • w zakresie doradztwa; • jubilerskie. Zwolnienie podmiotowe (które związane jest z limitem sprzedaży) to spora szansa dla mniejszych lub nowych podmiotów, które dzięki temu zyskują więcej czasu na prowadzenie działalności – nie muszą tracić czasu na wypełnianie i przygotowywanie deklaracji...

Jakie czekają na nas zmiany w podatku dochodowym (CIT)?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, a więc odprowadzają go spółki i inne osoby prawne. Podstawą opodatkowania jest z reguły dochód osiągnięty przez osobę prawną w roku podatkowym. Dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. W niektórych przypadkach opodatkowany jest przychód, np. jeśli mowa o dywidendach. CIT płacimy za cały rok podatkowy. Do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie roczne. Zanim jednak złożymy deklarację CIT8, to w ciągu roku mamy obowiązek opłacać zaliczki na ten podatek (o ile nie mamy straty). Są do wyboru zaliczki miesięczne, kwartalne i uproszczone. Jeżeli rozliczamy się w okresach miesięcznych, to termin zapłaty zaliczki jest do 20 dnia następnego miesiąca. W przypadku zaliczek kwartalnych, mamy czas do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Forma kwartalna jest możliwa w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w pierwszym roku podatkowym oraz w przypadku „małych podatników”- w każdym roku podatkowym. Należy jednak przedtem poinformować o tym pisemnie Urząd Skarbowy. Mamy na to czas do 20 dnia drugiego miesiąca w roku podatkowym. Istnieją też zaliczki uproszczone. Płacimy wówczas co miesiąc (do 20 dnia następnego miesiąca) 1/12 kwoty podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Aby rozliczać się w takiej formie, musimy najpierw poinformować o tym pisemnie naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie pierwszej wpłaty. Jednak formę uproszczoną możemy zastosować, jeśli prowadzimy działalność co najmniej dwa lata podatkowe. Każdą z wymienionych zaliczek wpłacamy na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby spółki. Do końca 2016 roku stawka podatku od osób prawnych wynosiła 19 %. Od stycznia 2017 roku stawka podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszy...

Wyciąg najważniejszych informacji o amortyzacji

Amortyzacja jest to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(WNiP). Amortyzację należy rozpocząć od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały bądź wartość niematerialna i prawna zostały wprowadzone do ewidencji. Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub WniP. Amortyzację przeprowadza się dla środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł. Środki trwałe poniżej tej wartości można również amortyzować lecz większość podatników chce zaliczyć taki środek trwały bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Można również taki środek trwały o niskiej wartości początkowej amortyzować jednorazowo. Amortyzacji nie podlegają: – grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów – budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, – dzieła sztuki i eksponaty muzealne – wartość firmy – składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. Obecnie istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji nawet gdy środek trwały przekracza wartość początkową 3.500,00 zł. Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność lub tzw. mali podatnicy ( małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro – wg kursu z dnia 1 października poprzedniego roku podatkowego). Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości 50 000 euro ( limit w 2016 roku to 212.000 zł). Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów w danym roku podatkowym tzn. że amortyzacji jednorazowej do wysokości limitu podlegać może wiele środków trwałych,...

Zobacz wszystkie wpisy

kliknij aby przejść na bloga

Optymalizacja kosztów to nasza pasja!

Zobacz jak wyglądają nasze szkolenia